Oudercommissie

Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel:
1.  De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen

2.  Te adviseren ten aanzien van kwaliteit; het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie

Vertrouwenspersonen

Kim de Jong | 06-28776669

Gelieve de vertrouwenspersonen te bellen bij klachten.

Vergaderfrequentie

Minimaal vier maal per jaar vindt er een vergadering plaats;
Van elke vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt;
Notulist op toerbeurt;
Notulen zijn op verzoek verkrijgbaar via de secretaris.
Adresgegevens en/of telefoonnummers van de oudercommissie leden zijn op te vragen via de directie van ELMO-Kinderopvang.

Als er vragen / opmerkingen zijn kan contact worden opgenomen met de voorzitter.
E-mail: oudercommissie@elmo-kinderopvang.nl

Algemeen
Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in goed overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook van harte uit om vragen, ontevredenheid, problemen of klachten vroegtijdig aan ons kenbaar te maken.

Bij klachten over ELMO-Kinderopvang kunt u zich tot verschillende personen wenden. De groepsleiding en de directie zijn vaak de meest voor de hand liggende personen, maar u kunt zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon uit de oudercommissie of de externe klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon van de oudercommissie is er voor u. Zij luistert en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Om misverstanden te voorkomen: de vertrouwenspersoon heeft een ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing. Zij kan doorverwijzen naar groepsleiding, directie of de externe klachtencommissie. De klacht wordt niet door de vertrouwenspersoon van u overgenomen. Er is sprake van professionele afstand.

De Externe Klachtencommissie
Wanneer u een klacht of probleem heeft kunt u zich ook direct wenden tot de externe klachtencommissie. Deze externe klachtencommissie geeft informatie en advies en begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. ELMO-Kinderopvang is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Meer informatie vindt u op de website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ondernemers

Leden oudercommissie

Kim de Jong
Lid
Herwen
Nicole Verschoor
Lid
Brede School St. Martinus Buitenschoolse opvang
Judith der Kinderen
Lid
Zuiderlaan dagopvang
Gitte Geurds
Lid
Zuiderlaan dagopvang
Janneke Werner
Lid
Zuiderlaan dagopvang
Gijs Massop
Lid
Brede School St. Martinus dagopvang

Oudercommissie nieuwsbericht

Eerst volgende vergadering:

Dinsdag 2 mei 2017 om 20:00

© 2018 All rights reserved. ELMO-Kinderopvang