Oudercommissie

Doelstelling
De oudercommissie stelt zich ten doel:
1.  De belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers van ELMO -Kinderopvang waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders/verzorgers te vertegenwoordigen

2.  Te adviseren ten aanzien van kwaliteit; het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers van ELMO-Kinderopvang bij de directie

Vergaderfrequentie

Minimaal drie maal per jaar vindt er een vergadering plaats;
Van elke vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt;
Notulist op toerbeurt;
Notulen zijn op verzoek verkrijgbaar via de secretaris.
Als er vragen / opmerkingen zijn kan contact worden opgenomen met de voorzitter.
E-mail: oudercommissie@elmo-kinderopvang.nl

Algemeen
Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in goed overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook van harte uit om vragen, ontevredenheid, problemen of klachten vroegtijdig aan ons kenbaar te maken.

Bij klachten over ELMO-Kinderopvang kunt u zich tot verschillende personen wenden. De groepsleiding en de directie zijn vaak de meest voor de hand liggende personen, maar u kunt zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon uit de oudercommissie of de externe klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon van de oudercommissie is er voor u. Zij luistert en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Om misverstanden te voorkomen: de vertrouwenspersoon heeft een ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing. Zij kan doorverwijzen naar de pedagogisch medewerkster, directie of de externe klachtencommissie. De klacht wordt niet door de vertrouwenspersoon van u overgenomen. Er is sprake van professionele afstand, u kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@elmo-kinderopvang.nl

De Externe Klachtencommissie
Wanneer u een klacht of probleem heeft kunt u zich ook direct wenden tot de externe klachtencommissie. Deze externe klachtencommissie geeft informatie en advies en begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. ELMO-Kinderopvang is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang.
Meer informatie vindt u op de website: www.degeschillencommissie.nl/ondernemers/registreren/kinderopvang/

Leden oudercommissie

Gitte Geurds
Voorzitter Vertegenwoordigd
Zuiderlaan Dagopvang
Janneke Werner
Vertegenwoordigd Zuiderlaan
Dagopvang
Judith der Kinderen
Vertegenwoordigd Zuiderlaan
Dagopvang
Merel Croonen
Vertrouwenspersoon Vertegenwoordigd Zuiderlaan
Dagopvang
Nathalie Pieper
Vertegenwoordigd Brede School St. Martinus
Dagopvang - Buitenschoolse opvang
Sören Knittel
Vertegenwoordigd Herwen
Dagopvang - Buitenschoolse Opvang

Oudercommissie nieuwsbericht

© 2019 All rights reserved. ELMO-Kinderopvang