Missie en Visie

Onze missie
Onder missie verstaan wij de opdracht die wij onszelf geven, wat we willen zijn en waar we voor staan. De missie van ELMO-Kinderopvang is: Wij zorgen voor kwalitatief goede opvang, bieden continuïteit en zijn flexibel in ons aanbod. Wij zien onszelf als partners in de opvoeding!

Onze visie
ELMO-Kinderopvang wil professionele kinderopvang bieden aan 0- tot 13-jarigen in Zevenaar en omgeving. Daarmee wil ELMO-Kinderopvang een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind, het gezinsleven en de samenleving. Hierbij staat het inspelen op de behoefte van het kind en zijn ouders / verzorgers centraal.

ELMO-Kinderopvang streeft naar een hoge pedagogische kwaliteit, waarin het kind centraal staat. Dat doen we door een leerzame en interessante omgeving te bieden, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zien kinderopvang als een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis en als een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, ouders/verzorgers en de maatschappij.

Onze visie op kinderen
Ieder kind is uniek en heeft eigen interesses, mogelijkheden en kwaliteiten. Ook heeft ieder kind een natuurlijke drang zich te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Dit doet het kind op zijn / haar eigen manier en in een eigen tempo. Wij willen aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van alle kinderen. Dat doen we door goed te kijken en te luisteren naar de initiatieven die kinderen zelf nemen en uit te gaan van hun belevingswereld. Wij zorgen voor een veilige en een uitdagende omgeving, waarin kinderen zich geborgen weten en zich gewaardeerd voelen. Wij gaan uit van wat kinderen zelf kunnen en stimuleren hen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, competente persoonlijkheden.

ELMO-Kinderopvang werkt met Startblokken dit is een programma welke is opgebouwd rond projecten. Een startblokkenproject is gekoppeld aan een thema en is een geheel van activiteiten waarin elke week een ontwikkelingsgebied centraal staat en de andere ontwikkelingsgebieden ondersteunend werken. Ieder jaar komen bijna dezelfde thema’s aan bod. We passen het niveau aan, aan de leeftijd/niveau van het kind. De thema’s van de projecten zijn heel verschillend, maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn afkomstig uit de sociaal/culturele wereld van kinderen. In de projecten vinden we allerlei activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, boeken, liedjes en natuurlijk een veelheid aan verwerkingsmogelijkheden. De basis van ieder project is een netwerk van woorden en begrippen. Deze woorden en begrippen gebruiken we tijdens het meespelen in de hoeken, tijdens de kringactiviteiten en de verwerkingsactiviteiten.

Op verschillende manieren stemmen we ons aanbod en onze begeleiding af op de behoeften van individuele kinderen en de groep. Waar mogelijk werken we in kleine groepjes, zodat kinderen aan bod en tot hun recht komen. We bieden uitdagende activiteiten, ook buiten de eigen groep. En laten kinderen kiezen waar ze aan mee willen doen.

Wij gaan flexibel om met structuur en het dagritme. Steeds weer houden we de behoeften van kinderen voor ogen. Kinderen kunnen in principe zelf aangeven wat ze nodig hebben; bij het eten en drinken, bij het zindelijk worden, bij activiteiten. Sommige kinderen hebben hulp nodig bij het (leren) kiezen. Door goed te kijken en te luisteren zijn wij in staat onze begeleiding daarop af te stemmen. Deze kinderen helpen we door de keuzemogelijkheden te beperken of wij helpen hen een keuze te maken.

In het contact met en tussen kinderen stellen wij de beleving van kinderen centraal. Wij benoemen wat we de kinderen zien doen en wat we zelf doen. Wij helpen kinderen te verwoorden wat er in hen omgaat en waar ze behoefte aan hebben. Wij kijken niet alleen naar het gedrag van kinderen, maar ook naar hun intenties. Wat willen ze graag of wat proberen ze te bereiken?